Skin Chick

650.787.9553

Waxing

Eyebrow $15

Lips $10

Chin $10

Lips & Chin $15

Underarms $25

Bikini $55

Brazilian $65 – $80